Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på ALVIVA AB upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Arbetsmiljö i Karlshamn

ALVIVA AB

Verksamhetsbeskrivning:

Arbetsmiljö i Karlshamn. Alviva AB erbjuder hälsa, arbetsmiljöer, företagshälsovård, rehabilitering, hälsovård och arbetsmiljö i Karlshamn.

Välkommen till Arbetsmiljö i Karlshamn

Tillsammans med Alviva kan du göra den sunda arbetsplatsen till en naturlig del av din verksamhet. Målet är att höja personalens insatser och välbefinnande – och sänka stressnivån hos ledningen. Ditt företag för högre lönsamhet och kan konkurera bättre om både kunder och personal.

Gör det svåra enkelt och lönsamt.
Alviva är dina rådgivare och experter inom arbetsmiljön. Vi ställer frågor och lyssnar på dina medarbetare i deras verklighet, så att du kan agera utifrån den faktiska sitouationen. Det skapar ett förtroende och du får med dig personalen i förändringsarbetet. Med våra kartläggningar får du alltså en djup och sann kunskap om arbetsmiljön på ditt företag. Orsak och verkan blir tydliga.

För mer info vänligen ring 0454-57 25 50

Företagsinformation:

Org.Nr

556622-8820

Län

Blekinge län

Besöksadress

ÅGATAN 40, 374 38, KARLSHAMN

Webbsida

www.alviva.se

Telefon

0454-572550

E-post

bo.nilsson@alviva.se

Bo Nilsson

bo.nilsson@alviva.se

Allmän beskrivning:

Arbetsmiljö i Sverige

Från början var en förbättring av den fysiska arbetsmiljön lagstiftningens huvudsyfte, det vill säga att man skulle inte riskera att utsättas för allvarliga skador eller att avlida på grund av dåliga arbetsförhållanden. I och med 1977 års reform av arbetsmiljölagstiftningen i Sverige omfattar det arbetsmiljörättsliga regelverket även arbetstagarnas psykiska hälsa och välmående, så kalladpsykosocial arbetsmiljö. Idag handlar arbetsmiljö alltså om allt som påverkar människor på jobbet. Luft, ljud, kemikalier, maskiner, arbetsmängd, arbetsinnehåll, arbetsorganisation, stress och möjlighet till återhämtning. Även de sociala behoven ingår som en del i arbetsmiljön: arbetet ska ge tillfälle till utveckling, ny kunskap och gemenskap med arbetskamrater. Trivseln på arbetet är viktig för medarbetares hälsa och till exempel samarbetsproblem och mobbing kan påverka den psykosociala arbetsmiljön negativt. Den väsentligaste uppgiften för arbetsmiljöarbetet är att skapa arbetsplatser där ingen blir skadad av arbetet. Begreppet arbetsklimat innebär vanligen "upplevd arbetsmiljö".

Arbetsgivaren har det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön, men även arbetstagaren har ett ansvar som innebär att han eller hon exempelvis är skyldig att använda föreskriven skyddsutrustning. På en arbetsplats där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsätts skall också skyddsombud utses. Skyddsombuden (kan också benämnas arbetsmiljöombud) utses antingen av den lokala arbetstagarorganisationen (fackklubb) som brukar vara bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren eller, om sådan saknas, av arbetstagarna. Skyddsombudets uppgift är att kontrollera arbetsmiljön och rapportera brister. Skyddsombudet har så kallad stoppningsrätt vilket innebär att i de fall skyddsombudet anser att ett visst arbete innebär omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv och hälsa och förhållandena inte genast kan förbättras genom kontakt med arbetsgivaren, kan skyddsombudet bestämma att arbetet skall avbrytas i avvaktan på attArbetsmiljöverket tar ställning i ärendet. Därefter kan arbetsgivaren få vänta på att Arbetsmiljöverket säger sin mening i saken.

Slogan:

Välkommen till Alviva AB

Specialitet:

arbetsmiljö i Karlshamn, rehabilitering, hälsovård,