Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på Bowe Byggkonsult upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 11 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Kontrollansvarig i Dalarna

Bowe Byggkonsult

Verksamhetsbeskrivning:

Kontrollansvarig i Dalarna. Välkommen till Bowe Byggkonsult i Ludvika som erbjuder anläggning, anläggningsteknik, byggnadsteknik, konsulter, teknikkonsulter, besiktningar, kontrollbesiktning, kontrollansvarig, besiktning, byggbesiktning i Dalarna med mera. För mer information ring eller besök oss gärna.

Välkommen!

FB, Förbesiktning

Part får under entreprenadtiden påkalla förbesiktning av arbete som är svåråtkomligt för besiktning efter färdigställandet, som tas i bruk före färdigställandet eller då övrigt särskilda skäl föreligger.

SB, Slutbesiktning

Vid varje entreprenad skall slutbesiktning utföras om någon av parterna begär det. Slutbesiktning görs efter det att arbetet har avslutats. Entreprenören skall i god tid underrätta beställaren/konsumenten om när arbetet beräknas vara avslutat och slutbesiktning kan göras. Konsumenten skall därefter utan dröjsmål meddela entreprenören att han/hon begär besiktning och om så är fallet, utse en besiktningsman att utföra besiktningen. Om konsumenten inte utser någon besiktningsman, får entreprenören göra det. Parterna kan också utse en besiktningsman gemensamt. Besiktningsmannen kallar därefter parterna till slutbesiktning.

EB, Efterbesiktning

Part äger påkalla efterbesiktning för konstaterande av om fel noterade vid slutbesiktning är av avhjälpta. Ersättning till besiktningsman betalas av entreprenören om fel i större omfattning kvarstår, i annat fall av beställaren.

SÄB, Särskild besiktning

Part får påkalla särskild besiktning avseende fel enligt 9 paragrafen i Konsumenttjänstlagen, som framträtt efter slutbesiktning eller som påtalats av beställaren i enlighet med 60e paragrafen 3 konsumenttjänstlagen. Ersättning till besiktningsmannen betalas av påkallande part.

GB, garantibesiktning, Paragraf 59 besiktning , 2 års besiktning

Denna besiktning skall ske inom två år efter det att entreprenaden godkändes vid slutbesiktning eller om slutbesiktning inte har gjorts, inom två år efter det arbetena avslutats . Ersättning betalas av påkallande part.

UB, utredande besiktning

För alla andra typer av besiktningar gör vi så kallade utredningsbesiktningar enligt ert önskemål.

Företagsinformation:

Län

Dalarnas län

Besöksadress

Broddvägen 8, 771 43, LUDVIKA

Telefon

070-2729495

E-post

bowebyggkonsult@telia.com

Bengt-Ove Andersson

070-2729495

Bowebyggkonsult@telia.com

Allmän beskrivning:

Med besiktning avses en granskning av en sakkunnig person.

En konsult eller ett konsultföretag är en person eller ett företag som tillfälligt hjälper ett annat företag, som saknar denna kompetens, med kvalificerade arbetsuppgifter, ofta inom teknik, ekonomi och liknande. Till exempel en byggkonsult som hjälper en uppdragsgivare att projektera en byggnad i enlighet med beställarens/uppdragsgivarens önskemål. Motivering för ett företag att ta in en konsult kan vara att få in expertkunskap inom ett område där man behöver det. Denna sortens konsult arbetar vanligen friare med egen utrustning och arbete åtminstone delvis i egna lokaler.

Vanligare är att det är ett alternativ till att anställa folk, ganska likt bemanningsverksamhet. I dessa fall brukar inte konsulten ha kompentens som inte företaget redan har. Arbetsledning, beviljande av ledighet mm tas oftast över av kund, något som brukar ses som en definition på personaluthyrning. Desstuom ansvarar kunden då vanligen för lokaler och utrustning, vilket gör att konsulten hela tiden arbetar i kundens lokaler. Sådana konsultuppdrag kan vara i åratal per person och kundföretag. De inleds ofta med en intervju, mer eller mindre likt en anställningsintervju. Fördelen för kundföretaget är att uppdraget lätt kan avslutas, när man behöver färre personer, och att konsulten lätt kan flyttas mellan olika avdelningar efter behov, vilket är svårare med anställda. Fördelen för konsultfirman eller bemanningsföretaget är att de kan ta betalt betydligt mer än vad de betalar ut till konsulten. Fördelen för konsulten är att det ofta leder till ett omväxlande arbetsliv, medan de negativa sidorna kan vara magsår, utbrändhet och hjärt- och kärlrelaterade sjukdomar pga den stress och ångest en osäker anställning och rotlöshet på arbetsplatsen kan medföra. För att vara attraktiva för sina anställda, erbjuds åtminstone de mer erfarna fast anställning. Det finns en regel i a-kassan, som innebär att den som arbetat åt ett bemanningsföretag inte får a-kassa mellan uppdrag om personen fortfarande står till bemanningsföretagets förfogande, något som även gäller konsultföretag. Detta finns för att avskräcka från tillfälliga anställningar per uppdrag.

Slogan:

Välkommen till Bowe Byggkonsult

Specialitet:

Byggbesiktning i Dalarna