Bli uppringd

Fyll i ditt namn och nummer, så ringer vi på Silvia Schirmuli Logoped konsult. Dyslexi i Stockholm upp dig så snart vi kan.

När du klickar på denna knappen skickas din fråga till 4 liknande företag i samma område

Uppdatera företag

Silvia Schirmuli Logoped konsult. Dyslexi i Stockholm

Verksamhetsbeskrivning:

Dyslexi i Stockholm. Välkommen till Silvia Schirmuli Logoped konsult som erbjuder lässvårigheter. skrivsvårigheter, leg. logoped, logoped, remisskrav Dyslexi i Stockholm m.m För mer info ring eller besök oss gärna.

Välkommen!

Företagsinformation:

Län

Stockholms län

Besöksadress

REPSLAGARGATAN 27, 118 26, STOCKHOLM

Telefon

070-6228885

E-post

silvia.schirmuli@telia.com

Silvia Schirmuli

070-6228885

Allmän beskrivning:

Vad är Dyslexi

Dyslexi eller specifika läs- och skrivsvårigheter är en varaktig funktionsnedsättning som innebär svårigheter med att läsa och skriva. Funktionsnedsättningen beror på en störning i vissa språkliga funktioner vilket hindrar automatisering av ordavkodningen.

Dyslexi vs. intelligensnivå

Dyslexi är inte relaterat till intelligensnivå. Dyslexi omfattar vidare inte läshinder som orsakas av synproblem eller av brister i undervisning, sociala förhållanden eller motivation. Dyslexi kan vara en medfödd egenskap, utvecklingsdyslexi, eller ha uppkommit vid skada eller sjukdom.

När undervisning i att läsa och skriva blev mer utbrett på 1800-talet uppmärksammades en störning som bara gick ut över läsning och skrivning. Man trodde då att problemet hängde ihop med förmågan att bearbeta synintryck och kallade det för ordblindhet. Vad dyslexi egentligen beror på är fortfarande omdiskuterat. Idag är forskarna dock relativt eniga om att dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner, framför allt bearbetning av språkljud, som hindrar att ordavkodningen kan automatiseras. Några problem som ofta uppvisas i samband med dyslexi är diffusa föreställningar om ords ljudstruktur, oklar artikulation, brister i verbalt korttidsminne och långsam åtkomst till ordförrådet.

Ibland förekommer dyskalkyli, specifika räknesvårigheter, tillsammans med dyslexi.

Gränsdragningen mellan normal läsförmåga och läsproblem är ungefär lika godtycklig som gränsen mellan normalvikt och övervikt. Den är till stor del beroende av de krav som samhället ställer på individers läsförmåga. En vanlig uppskattning är att 4-8 procent av befolkningen har så stora svårigheter att läsa och skriva att de kan få en dyslexidiagnos. Fler män än kvinnor har specifika läs- och skrivsvårigheter.

Slogan:

Välkommen till Silvia Schirmuli Logoped konsult

Specialitet:

Dyslexi i Stockholm