Webinfo logo

« Tillbaka till sökresultat

Verksamhetsbeskrivning

Skogsvård i Säffle. Välkommen till SKOGSENTREPRENÖR KJELL SILLÉN AB som erbjuder entreprenad, entreprenadmaskinarbeten, maskinarbeten, markarbeten, grundarbeten, gräv, grävarbeten, skogsavverkning, avverkning, trädfällning, trädvård, skogsskötsel, skogsentreprenad, skogsarbeten, skogsvård i Säffle med mera. För mer information ring eller besök oss gärna.

Välkommen!

 

Skogsvård innebär anläggande och skötsel av skogsbestånd med avsikt att få bestånd med god volymtillväxt och god kvalitet. Skogsvården kan delas in i beståndsanläggning, beståndsvård och skogsskydd. Med beståndsanläggning menas anläggande av ny skog efter föryngringsavverkning genom plantering eller naturlig föryngring med fröträd. Beståndsvård är skötsel av skogsbestånd genom röjning och gallring. Skogsskydd innebär att förebygga och förhindra skador på skog på grund av skadeinsekter och svampsjukdomar. Skogsvården regleras av Skogsvårdslagen, där även skötselråd ingår. Rådgivning om skogsvård ges av Skogsstyrelsen och skogsägareföreningarna.

Allmän beskrivning

Utförandeentreprenad

En utförandeentreprenad (generalentreprenad) karaktäriseras av att beställaren utfört projekteringen (tar fram bygghandlingar såsom ritningar och beskrivningar) och därefter upphandlar en entreprenör som åtar sig att utföra arbetet som framgår av handlingarna. Ersättningensformerna är vanligen att entreprenören utför arbetet till ett fast pris eller på s.k. löpande räkning. Om entreprenören anlitar underentreprenörer kallas han normalt generalentreprenör. Beställaren är då ansvarig för konstruktionen, och entreprenören enbar för att utförandet blir i linje med av beställaren tillhandahållna handlingar. Det standardavtal som gäller för utförandeentreprenader är AB (Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader).

Totalentreprenad

En totalentreprenad karaktäriseras av att entreprenören själv utför, eller låter för egen räkning utföra, projekteringen. Beställaren har som underlag vanligen lämnat i från sig någon form av enklare handlingar, där krav på den tänkta funktionen framgår, men inte exakt hur något skall vara. Entreprenadformen kallas ibland pga detta för funktionsentreprenad. Det standardavtal som gäller för totalentreprenader är ABT (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten).

Totalentreprenad inom industriellt byggande

I det industriella byggandet genomförs de flesta projekt gällande volymbyggnation uteslutande genom totalentreprenad. Inom totalentreprenad är det ofta beställaren som ger riktlinjer gällande byggnadens krav, något som inom industriellt byggande ej efterfrågas.

Funktionsentreprenad inom industriellt byggande

Det som är utmärkande för en funktionsentreprenad är att beställaren formulerar sina mål i funktionella termer. Entreprenören försöker sedan lösa de funktionella kraven med tekniska lösningar. Entreprenören kan även stå för drift och underhåll, under en tid efter projektets avslut.

Underentreprenad

Underentreprenader (delad entreprenad) utförs på beställning av huvudentrepenören. Dessa ingår egna avtal, avtalet mellan beställaren och huvudentreprenören påverkas inte. Den som anlitas arbetar åt huvudentreprenören, inte åt dennes beställare (som oftast är byggherren) direkt. Men oftast skall beställaren (byggherren) godkänna de som av huvudentreprenören får anlitas för underentreprenader.
Underentreprenader kan vara i form av utförandeunderentreprenad, där underentreprenörens beställare (huvudentreprenören), står för projekteringen, och underentreprenören står enbart för utförandet. Eller i form av totalunderentreprenad där underentreprenören står både för utförandet och projekteringen, underentreprenörens beställare tillhandahåller enbart funktionskraven.
Det standardavtal som gäller för underentreprenader är AB-U (Allmänna Bestämmelser för underentreprenader i utförandeentreprenader) resp. ABT-U (Allmänna Bestämmelser för underentreprenader på totalentreprenad).
 

Övrigt
Slogan
Välkommen till SKOGSENTREPRENÖR KJELL SILLÉN AB
Specialitet
Skogsvård i Säffle

Org.nr 5562347434

Län Värmlands län

Kommun Säffle

E-post k.silln@telia.com

Telefon 070-2513189