Webinfo logo

Trädvård i Kalmar

Arborist Öland, Christoffer Wernersson

Besökadress
Jons v. 2, 38796, KÖPINGSVIK
Verksamhetsbeskrivning

Trädvård i Kalmar

Välkommen till Arborist Öland, Christoffer Wernersson som erbjuder trädvård, trädfällning, avancerad trädfällning, röjning, besiktning, avverkning, häck klippning, arborist med mera. 

För mer information ring eller besök oss gärna, Välkommen!

 

Trädvård

Trädvård eller trädvårdsarbete kallas det arbete som omfattar plantering, kontroll och underhåll av träd, för att de ska hålla sig friska och vara säkra för omgivningen. Det inkluderar även studier om hur träd växer och reaktioner på till exempel miljö och odlingsmetoder. Det läggs mest energi på träd i trädgårdar, parker eller i urbana områden, där träd planteras för behaglighet.

 

Arborist

En arborist är en trädvårdsspecialist som vårdar träd i städer, tätort, trädgårdar, och andra bebyggda miljöer. Arborister arbetar för att träden skall vara säkra, vackra, problemfria och leva länge. Benämningen arborist kommer från det latinska ordet arbor som betyder träd. Personer som arbetar med att beskära och vårda träd kan också kallas trädvårdare, beroende på kompetensnivå.

En arborists huvudsakliga uppgift är att beskära och avverka träd, men kan också arbeta med plantering och rådgivning. En av de vanligaste uppgifterna är så kallad kronrensning, vilket innebär att döda, skadade eller sjuka grenar tas bort. Att beskära träd som skymmer solen eller växer över byggnader och vägar ingår också i arbetet.
Vid avverkningar kan en arborist plocka ner ett träd i små bitar så att påverkan på omgivningen blir obefintlig.

Träden bearbetas med specialgjorda hand- och motorsågar. Oftast klättrar arboristen upp i träden med hjälp av rep och säkerhetssele, vilket är skonsamt för trädet och gör det möjligt att nå även svåråtkomliga grenar i trädets krona. Stora träd som växer vid gator kan också beskäras med hjälp av en skylift.
När man arbetar med att beskära träd, finns det flera aspekter att ta ställning till. Man måste se till att arbetet man utför gynnar omgivningen på bästa sätt. Man måste se på träden man arbetar med som levande individer där inget träd är det andra likt. Trädens perspektiv är en viktig del, om inte den viktigaste.

En arborist kan även arbeta med förvaltningen av träd, där inventering och riskanalys är viktiga områden. Under våren 2012 rasade det internationella arboristförbundet mot det kontroversiella fällandet av den så kallade TV-eken i Stockholm.

Allmän beskrivning

Trädfällning

Inledning

Bestäm i vilken riktning trädet ska fällas. Välj en fällriktning så att trädet inte riskerar att fälla fast i andra träd. Fällriktningen ska, med stor marginal, föra det fallande trädet bort från ledningar, bebyggelse och andra hinder. Röj bort eventuellt sly eller buskage runt trädet, samt den plats där trädet skall fällas. Bra planering underlättar senare arbete, när trädet kvistas och kapas. Är det långa träd med lite kvist, till exempel långa tallar med lite kvist, kan det även vara nödvändigt att se till att underlaget fångar upp trädet på sådant sätt att det inte knäcks. Se till att inga människor står så att de kan träffas av trädet (oavsett i vilken riktning det faller)! Gör en okulärbesiktning från flera vinklar, av trädet som ska fällas. Okulärbesiktiga även trädet med avseende på hur det skall apteras, eftersom det är svårt att se trädets alla sidor efter att det fällts. Det är också svårt att se krökning efter att trädet fällts eftersom trädet blir krökt på annat sätt när det ligger på marken. Särskilt lövträd har ibland så ojämna kronor, eller har vuxit så snett, att det i praktiken bara är möjligt att fälla dem åt ett håll. Vind är en annan faktor som man ska se upp med.


Förberedelser

Om man ska fälla en gran måste man ofta börja med att kvista för att överhuvudtaget komma åt stammen, samt skotta bort eventuell snö så att trädet kan kapas vid marken. Vid kvistningen ska man se upp för kast från sågen och inte kvista onödigt långt upp på stammen. Eventuella rotben som gör trädet onödigt grovt där man tänkt såga av det sågas bort.
Ta en titt runt trädet och se till att reträttvägen bakåt relativt fällriktningen inte är blockerad.


Sågning

Metoden som beskrivs här är den som Husqvarna rekommenderar och som Skogsvårdssällskapet lär ut i sina kurser. Det finns andra varianter, men den här metoden anses åtminstone i Sverige vara bra i många fall.
Grundidén baserar sig på tre begrepp: riktskäret, fällskäret och slutligen brytmånen som är den del av stammens tvärsnittsarea som förenar de båda. Rätt utfört ska man med en lätt puff kunna bringa trädet att falla över riktskäret med brytmånen som improviserat gångjärn.


Arbetsgång

Med hjälp av riktskäret bestämmer man åt vilket håll trädet ska falla. Tänk på att trädet faller över gångjärnet: alltså ska riktskäret och brytmånen vara vinkelräta relativt fallriktningen. Många motorsågar har riktmärken som man kan sikta med vid utförandet. Riktskäret ska göras öppet, absolut vidare än 45 grader, för att trädet inte ska slitas loss för tidigt från brytmånen/gångjärnet under fallet. Man börjar med att göra riktkärets övre snitt, för att sedan låta det undre snittet (som görs parallellt med marken) möta det övre. Efter att riktskärsklossen tagits bort kontrollerar man att snitten möts snyggt, utan något extra indrag från det undre snittet (mycket förrädiskt sätt att underminera brytmånen). Riktskäret ska sågas så djupt in i trädet att brytmånen blir åtminstone nästan lika lång som trädets diameter.


När riktskäret är fullbordat och inriktat i fällriktningen påbörjas fällskäret. Fällskäret sågas parallellt med marken, i nivå med eller något över riktskärets undre plan, fram till brytmånen. För att undvika att trädet sätter ner sig där det blir avsågat sätts vanligtvis något lämpligt föremål i det sågade spåret som kan ge trädet stöd så att det inte sätter ned sig så att det lutar i fel riktning. För att hjälpa trädet att falla i önskad riktning används ofta speciella verktyg för detta som till exempel brytjärn eller kil. För mindre träd kan det vara tillräckligt att sticka in en lyftkrok i det sågade spåret och använda den som brytjärn. För större träd kan det vara bra att använda fällriktare för att med stor kraft trycka trädet i önskad föllriktning. Med sådan kan det även vara möjligt att tvinga trädet i önskad fällriktning även om det lutar något i fel riktning. Finns inte fällriktare tillgänglig kan även en lång pinne som placeras högt upp på stammen användas för att trycka omkull trädet. Med längre pinne fungerar det effektivare.

Innan trädet sågas av så mycket att det börjar bli svagt är det viktigt att återigen kontrollera att ingen befinner sig inom riskområdet. Var mycket noggrann med att inte såga av brytmånen! Brytmånen ska anpassas efter förutsättningarna, främst trädets grovlek, men skall alltid vara jämntjock och sällan understiga två centimeter. Brytmånen skall fungera som gångjärn så att trädet endast kan falla i önskad riktning.
Pressa nu ner trädet. När det börjar falla tar man snabbt ett par steg snett bakåt relativt fällriktningen. Var uppmärksam på trädet, ändan sparkar upp ordentligt då brytmånen slutligen slits av under fallet.

Övrigt
Slogan
Välkommen till Arborist Öland, Christoffer Wernersson!
Specialitet
Trädvård i Kalmar

Län Kalmar län

Kommun Borgholm

E-post arborist.oland@gmail.com

Telefon 0706 - 98 16 81

Hemsida http://www.arboristoland.se